Deze website www.yourpaintingworld.com is eigendom van de YPW BV (verder ook te noemen: YPW) en ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de YPW BV. Alle teksten, illustraties, lay-out en functionaliteit zijn auteursrechtelijk beschermd. 


De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze website en de vormgeving van deze website (‘de Gegevens’), waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van YPW. Het opvragen en bekijken van de gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.


Informatie op de site

YPW besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. YPW is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door YPW. Tevens aanvaardt YPW geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens YPW via de website. YPW aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden waarnaar of waarvan met een link of anderszins wordt verwezen.


Indien informatie die op www.yourpaintingworld.com is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. YPW garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.


Voor het (her)gebruik van informatie van YPW gelden de volgende algemene voorwaarden:

  • Verwijs altijd naar de authentieke bron;
  • Vermeld altijd de datum van kopiëren en hergebruik.

Op de website(s) van YPW staat ook inhoud van/of gemaakt door derden. YPW heeft hierop geen auteursrechten of databankrechten. Deze zaken mogen niet hergebruikt worden zonder toestemming van de rechthebbenden.


Informatie

YPW is verantwoordelijk voor het vormgeven van de inhoud van de website. Wij doen er alles aan om de inhoud zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te maken en te houden. Is er informatie niet correct of verouderd? Wij stellen uw reactie op prijs. 


YPW behoudt het recht om eventuele wijzigingen per direct en zonder enige kennisgeving door te voeren. Informatie en berichten die door gebruikers van de website(s) en via derden websites naar de bezoeker (via het internet) verzonden worden, vallen niet onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van YPW.


Websites van derden

Sommige (hyper)links in deze app sturen de bezoeker door naar websites van derden. Dit kunnen websites zijn die buiten het beheer van YPW zijn gemaakt en worden onderhouden. Deze links zijn enkel ter informatie voor de bezoeker. Wanneer deze link aangeklikt wordt, verlaat u de app YPW. YPW is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud, werking, kwaliteit en/of eventuele schade door deze derde websites.


Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) uit deze website is de voorafgaande toestemming van YPW nodig. Deze wordt doorgaans gegeven, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van YPW slecht verdraagt met de naam en reputatie van YPW, haar diensten en producten of de inhoud van haar website.


De woord- en beeldmerken op deze app zijn van YPW en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van YPW of de desbetreffende licentiegever.

Neem contact met ons op